Obrazek

Projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"

Główny cel projektu

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zadania realizowane w projekcie

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są ze sobą powiązane i tworzą logiczną całość. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, w ramach zadania I – Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podczas szkoleń podnoszą swoje kompetencje informatyczne oraz merytoryczne związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach zadania III – Zajęcia dodatkowe dla uczniów. Podczas szkoleń nauczyciele nabywają umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK, które w ramach projektu dostarczane są w ramach zadania II – Wyposażenie szkół w sprzęt TIK oraz w ramach zadania IV – Narzędzia informatyczne dla szkół. 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli jest ściśle powiązania z treściami kształcenia przekazywanymi uczniom  podczas zajęć pozalekcyjnych i odnosi się do specyfiki tematycznej podprojektów edukacyjnych. Zajęcia praktyczne podczas szkoleń dla nauczycieli polegają na pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego dedykowanego każdemu z podprojektów edukacyjnych, realizowanych przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.Założenia poszczególnych podprojektów edukacyjnych:

Obrazek

Akademia Kształcenia Wyprzedzającego - podprojekt łączy dwa odrębne zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, ma wprowadzić uczestników projektu w zagadnienia metodyczne strategii kształcenia wyprzedzającego i pomóc we wdrożeniu tej strategii do pracy pozaszkolnej. Strategia kształcenia wyprzedzającego: aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać konstruuje nowe kompetencje kulturowe. Drugie zadanie polega na zapoznaniu się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, w tym zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy jest treścią merytoryczną tego podprojektu i głównym zadaniem projektowym.

Obrazek

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski - zadaniem grupy projektowej jest wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów polega na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej liczby źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie gromadzą dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów jest stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe są wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, będzie encyklopedia dostępna w Internecie.


Obrazek

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty – podprojekt jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę. Ma sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni. W ramach CMDW planowane jest wykonywanie, głównie w terenie, obserwacji, pomiarów i eksperymentów oraz wykorzystywanie komputerów do: przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników, zestawiania wyników grup uczniowskich z jednej szkoły z pomiarami wykonywanymi w innych szkołach dzięki serwerowi mapowemu (geoserwerowi) i internetowej bazie danych.

Problematyka, którą obejmują scenariusze zajęć realizowanych w ramach CMDW, dotyczy zjawisk pogodowych i klimatu, hałasu, odpadów i innych form zanieczyszczenia środowiska, emisji CO2 z gospodarstw domowych oraz cen produktów spożywczych.
Efektem końcowym podprojektu będą także kompetencje, umiejętności i wzrost rozumienia przez uczniów podstawowych związków pomiędzy przyrodą, a różnorodną działalnością współczesnych społeczeństw.

Obrazek

Klasy Akademickie – w podprojekcie uczestniczą zorganizowane grupy osób, która podejmują się wyzwania naukowego, wspólnie ustalają temat badawczy i  przez cały rok realizują związany z nim projekt. Uczniowie tworzą zespoły badawcze, w których każdy ma określoną rolę i zadanie do wykonania. Całość jest skrupulatnie dokumentowana i udostępniana w formie sprawozdań, zdjęć oraz filmów w Internecie. Efektem końcowym jest multimedialny artykuł podsumowujący całość badań i prezentujący jego efekty. Zespoły uczniowskie mają bezpośredni kontakt z najlepszymi wykładowcami akademickimi. Raz w miesiącu transmitowane są bowiem dla nich specjalne wykłady internetowe, podczas których otrzymują możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.
Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie są nadawane z sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie pytań przez uczniów. Wykładowcami są autorytety naukowe. Uczniowie są uczestniczą w zajęciach w specjalnie przystosowanych gabinetach w swoich szkołach.

Obrazek

Ligi Przedmiotowe - program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu uruchamianych jest 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których biorą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów. Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Obrazek

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne - głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.Podczas zajęć pozalekcyjnych z uczniami wykorzystywane są narzędzia cyfrowe dostarczane w ramach zadania „Wyposażenie szkół w sprzęt TIK”.
Do tej pory szkoły biorące udział w projekcie otrzymały łącznie:
 • 17.300 tabletów
 • 717 laptopów
Ponadto w zależności od rodzaju podprojektu edukacyjnego w jakim dana szkoła bierze udział, do szkół dostarczono:
 • aparaty cyfrowe ze statywami,
 • sense disc,
 • stacje meteorologiczne,
 • zestawy wideokonferencyjne,
 • wizualizery,
 • binokulary,
 • zestawy ozobotów do nauki programowania,
 • zestawy LEGO Education WeDo,
 • roboty Photon,
 • tablety piórkowe,
 • zestawy ScottieGo, zestawy BeCreo oraz LEGO Education WeDo,
 • aparaty kompaktowe do zdjęć i rejestracji wideo.

W ramach zadania „Narzędzia informatyczne dla szkół” zbudowano unikalną w skali kraju, regionalną sieć edukacyjną stworzoną w oparciu o wojewódzką infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy Internet oraz sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych, należących do samorządów powiatowych i gminnych, umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej.


Szkoły biorące udział w projekcie uzyskały bezpłatny dostęp do systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji „TrueConf”, za pomocą którego nauczyciele mogą przeprowadzać spotkania „nauczyciel - uczniowie” online, również poza siecią szkolną.

System „TrueConf” zlokalizowany jest na serwerze należącym do Samorządu Województwa Wielkopolskiego - spełnia wszelkie warunki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych (np. wykorzystywania wizerunku).
Platforma edukacyjna – podobnie jak system wideokonferencyjny - umiejscowiona jest na serwerach będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jej użytkowanie przez szkołę jest całkowicie bezpłatne. Administratorem platformy jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Platforma umożliwia prowadzenie i dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych.
Z funduszu Projektu wyposażono także pięć profesjonalnych studiów multimedialnych w ośrodkach i centrach doskonalenia nauczycieli w Lesznie, Pile, Kaliszu, Koninie i Poznaniu. W czasie kryzysowym ośrodki i centra wykorzystują sprzęt pozyskany w ramach Projektu do nagrywania materiałów edukacyjnych takich jak lekcje, mini wykłady, wywiady z udziałem pedagogów.

Kształcenie zdalne w projekcie

W czasie kryzysu związanego z zawieszeniem tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkołach, szczególnie uwidoczniła się potrzeba prowadzenia projektów edukacyjnych nastawionych na rozwój kompetencji cyfrowych i wykorzystanie możliwości nauczania zdalnego. Działania realizowane w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” są odpowiedzią na ww. potrzeby.
W czasie epidemii tablety i laptopy przekazane szkołom zostały wydane nauczycielom i uczniom, którzy pracują w projekcie. Pozostały sprzęt został rozdysponowany w ramach pomocy dla uczniów, którzy nie mają dostępu do urządzenia pozwalającego na pracę zdalną.
Stworzona w ramach projektu platforma edukacyjna, początkowo przygotowana do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, w krótkim czasie została przystosowana do realizacji zajęć lekcyjnych.


Zakupiony system „TrueConf” pozwolił szkołom na prowadzenie zajęć w systemie wideokonferencyjnym. Po kilku dniach od przerwania zajęć w szkołach, dostarczyliśmy szkołom także platformę edukacyjną „cyfrowalekcja.pl”, która z kolei pozwoliła na tworzenie przez nauczycieli lekcji w formie kolekcji, umieszczanie w kolekcji nagranych i pobranych z Internetu treści i prezentacji oraz na umieszczanie i wysyłanie quizów i testów dla uczniów. Uczniowie w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu mogli korzystać z materiałów przygotowanych przez nauczyciela, wypełniać testy i udzielać odpowiedzi na zadania . Najważniejsze jest jednak to, że platforma umieszczona jest na serwerach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” należących do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, współpracujących z systemem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  Tak więc istotne problemy bezpieczeństwa, przechowywania i udostępniania danych są zabezpieczone.