Obraz

Jesteśmy regionalnym liderem wsparcia szkół i innych placówek oświatowych oraz nauczycieli

• 11 konsultantów, 13 doradców metodycznych, 60 trenerów zewnętrznych
• zaangażowanie, otwartość, kompetencja, zadaniowość, ciągły rozwój
• świetna baza stacjonarna, sprawność w szkoleniu zdalnym


POZNAJ NAS BARDZIEJ!


Uczymy jak uczyć!

ORGANIZUJEMY:

• kursy kwalifikacyjne

✓ zarządzania oświatą
✓ dla kierowników wypoczynku
✓ przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy

• konferencje popularnonaukowe

✓ pomoc psychologiczno-pedagogiczna
✓ historia i regionalizm
✓ ważne rocznice

• szkolenia, warsztaty i seminaria (stacjonarne i online)

➢ szkolenia zespołów nauczycieli: https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/group
✓ metodyka przedmiotowa
✓ nowa podstawa programowa
✓ egzaminy zewnętrzne
✓ awans zawodowy
✓ pomoc psychologiczno-pedagogiczna
✓ samorządność uczniowska
✓ samorozwój
✓ umiejętności TIK
✓ doradztwo zawodowe

• konkursy dla uczniów

https://odn.kalisz.pl/category/konkursy/
✓ literackie
✓ recytatorskie
✓ ortograficzne
✓ plastyczne
✓ historyczne
✓ języka angielskiego

DOSKONALIMY:

• sprawność metodyczną nauczycieli
• umiejętności pedagogiczne i wychowawcze nauczycieli
• kompetencje zarządcze i liderskie dyrektorów placówek oświatowych

UCZESTNICZYMY:

    • w życiu edukacyjnym regionu poprzez współpracę z różnymi podmiotami (stowarzyszeniami, samorządami, instytucjami):


✓ Projekty EFS

➢ Projekt „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek” w ramach
RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
➢ Projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
➢ Projekt „Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
➢ Projekt „Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie” dla Miasta i Gminy Krotoszyn

✓ Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego – organami prowadzącymi szkoły i placówki południowej Wielkopolski


✓ Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (dr hab. Jan Fazlagić)

➢ „Szkoła dla Innowatora” – raport dotyczący kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających tworzeniu przez nich innowacji na różnych etapach życia, w tym po ukończeniu edukacji i rozpoczęciu kariery zawodowej
➢ Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku
✓ Współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych przy realizacji trzech edycji
projektu regionalnego „Bliżej domu”: piotr.molenda@odn.kalisz.pl

✓ Współpraca ze Związkiem Komunalnym „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przy realizacji 16 edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami


• w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez naszą intensywną obecność w Sieci


WSPOMAGAMY:

• szkoły w ramach wsparcia procesowego placówek
https://odn.kalisz.pl/2016/10/27/wspomaganie-szkol/

• zespoły nauczycieli poprzez programy profilaktyczne
✓ Przyjaciele Zippiego: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
✓ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl
✓ Golden Five: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
✓ Unplugged: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
      
• nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego poprzez szkolenia i konsultacje eksperta ds. stopni awansu zawodowego:
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
✓ SO/01 – Nauczyciel w roli opiekuna stażu
✓ SO/03 Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
✓ SO/05 Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
✓ SO/07 Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

ANIMUJEMY:

• aktywność nauczycieli poprzez koordynację 23 sieci samokształcenia i współpracy:

✓ Nauczyciele wychowania przedszkolnego
✓ Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasta Kalisza
✓ Nauczyciele języka polskiego z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego
✓ Lektury w zreformowanej szkole podstawowej
✓ Podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
✓ Interpretacja i analiza współczesnej prozy polskiej i światowej
✓ Nauczyciele plastyki
✓ Aktywny samorząd uczniowski i społeczeństwo obywatelskie
✓ Nauczyciele historii
✓ Narzędzia i zasoby cyfrowe na lekcjach geografii
✓ Informatyka w szkole
✓ Nauczyciele matematyki miasta Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego
✓ Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych
✓ Uczeń w zespole rówieśniczym
✓ Pedagodzy południowej Wielkopolski
✓ Klub Dobrego Katechety
✓ Bibliotekarze południowej Wielkopolski
✓ Nauczyciele fizyki południowej Wielkopolski
✓ Doradztwo zawodowe w szkole
✓ Edukacja wczesnoszkolna – powiat kaliski
✓ Nauczyciele wychowania przedszkolnego Miasta i Gminy Jarocin
✓ Nauczyciele wychowania fizycznego powiatu jarocińskiego
✓ Nauczyciele matematyki miasta Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego• doskonalenie zawodowe poprzez intensywne działania doradców metodycznych
https://odn.kalisz.pl/2019/11/28/dyzury-doradcow/

• działalność studia nagrań: Green Studio

WYDAJEMY:

• publikacje metodyczne
Ostatnio przydatne „Czytanie tekstu dyskursywnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Bank zadań” pod redakcją Małgorzaty Frąckowiak i Małgorzaty Judy-Mieloch
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Eurq-0cQLuMJ:https://odn.kalisz.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czytanie-tekstu-dyskursywnego-skrot.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d
     
• dwa czasopisma oświatowe:
✓ wojewódzką „Edusferę”
https://odn.kalisz.pl/category/edusfera/
✓ regionalne „Edumyśli” https://odn.kalisz.pl/category/edumysli/

PUBLIKUJEMY:

 
  • W ogólnopolskiej prasie metodycznej i literackiej: „Język Polski w Szkole Podstawowej”, „Topos”, Instytut Literatury

• Pomagamy publikować. Konsultacje i wsparcie: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl


Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych: 17 seminariów online w czasie rzeczywistym!

METODYKA PRZEDMIOTOWA

• Z wizytą w Soplicowie – metoda odwróconej lekcji na temat „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
• Streszczenie logiczne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
• Formy wypowiedzi pisemnej z języka angielskiego
• Metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki
• Multimedia na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
• Metody aktywizujące – rozumowanie na lekcjach fizyki
• Zabawy i gry ruchowe w różnych formach zajęć w klasach IV–VIII
• Metoda projektu edukacyjnego w bibliotece szkolnej
• Kościół dla młodych – odnaleźć siebie we wspólnocie
• Jak przygotować uczniów do świata, którego nie znamy? – zawody przyszłości

WARSZTAT NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

• Motywowanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
• Wybrane metody i techniki rozwijające pamięć i twórczą aktywność ucznia
• Jak zainteresować ucznia zjawiskami otaczającego świata? – nauczanie przez
eksperymentowanie
• Szkolny Budżet Obywatelski
• Uwaga Edukacja – zadania nauczyciela
• Zadania nauczycieli i wychowawców klas w czasie kryzysu uczniów
• Co z tym szczęściem? –jak zadbać o równowagę emocjonalną i odporność psychiczną


Zapraszamy na stronę www i kanały social-media prowadzone przez ODN Kalisz: